Thông báo nhà trường

Thông báo Họp xét điểm rèn luyện cho sinh viên Khóa 45, học kỳ I, năm học 2014-2015


  THÔNG BÁO

( V/v Họp xét điểm rèn luyện cho sinh viên Khóa 45 và Khóa 44 Chương trình tiên tiến

 học kỳ I, năm học 2014-2015)

 

Kính gửi:  - Ban chủ nhiệm các Khoa

       - Giáo viên chủ nhiệm các lớp Khóa 45

                  - Ban cán sự và các sinh viên các lớp thuộc Khóa 45

                  - GVCN, BCS và các sinh viên lớp K44 Chương trình

                   tiên tiến

Căn cứ theo kế hoạch đào tạo của nhà trường trong năm học 2014-2015,  

theo đó thời gian bắt đầu thực tập tốt nghiệp cuối khóa của sinh viên

Khóa 45 hệ chính quy bắt đầu từ 18/01/2015.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các lớp cuối khóa trong việc họp xét

điểm rèn luyện Học kỳ I năm học 2014-2015 trước khi đi thực tập

tốt nghiệp. Nhà trường thông báo đến Ban chủ nhiệm các khoa,

giáo viên chủ nhiệm  và các lớp Khóa 45 thời gian xét điểm rèn luyện

với kế hoạch như sau:  

1.      Thời gian:

   1.1. Thời gian họp xét điểm rèn luyện: vào 8h00, ngày 11/01/2015 (chủ nhật)

   1.2. Thời gian nộp bảng tổng hợp kết quả về văn phòng Khoa: trước ngày 16/11/2015 (thứ sáu)

2.      Sơ đồ phòng họp: xem phụ lục 1 đính kèm thông báo hoặc download tại địa chỉ: http://hce.edu.vn/upload/file/ctsv/sodophonghop(1).doc

3.      Ban cán sự các lớp tham khảo Mẫu phiếu điểm đánh giá kết quả rèn luyện tại Phụ lục 2, phụ lục 3 tại đính kèm thông báo hoặc download tại địa chỉ

http://hce.edu.vn/upload/file/ctsv/diemrenluyen.rar

           Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự các lớp nghiêm túc thực hiện thông báo này.

 

 

Nơi gửi:

- BGH (để báo cáo);  

- Các khoa (để phối hợp);

- GVCN, BCS các lớp (để thực hiện);

- Lưu VT, CTSV.                  

                          

                             KT. HIỆU TRƯỞNG

                                      (Đã ký)

          PGS.TS TRỊNH VĂN SƠN

 

 
 
ĐĂNG NHẬP

Tên:
Mật khẩu:
 
Đăng ký / Quên mật khẩu
THÔNG TIN CẬP NHẬT