Thông báo nhà trường

Thông báo Sinh hoạt lớp học kỳ I, năm học 2016-2017


               ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Số: ..... /TB-ĐHKT-CTSV

 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 08 năm 2016

                                                               

                                                            THÔNG BÁO

V/v Sinh hoạt lớp học kỳ I, năm học 2016-2017

 

Kính gửi:  - Ban chủ nhiệm các Khoa trực thuộc, Ban điều hành các chương   

                     trình đào tạo Rennes, Chương trình tiên tiến

                   - Trợ lý giáo vụ, trợ lý công tác sinh viên

- Giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự, sinh viên Khóa 47, 48, 49 và     

   lớp K46 Chương trình tiên tiến

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 của Trường Đại học Kinh tế; được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng Công tác sinh viên triển khai công tác sinh hoạt lớp học kỳ I, năm học 2016-2017 như sau:

 

1.      Thời gian, địa điểm:

 1.1. Thời gian sinh hoạt lớp: Ngày 01/09/2016 (thứ năm).

  1.2. Sơ đồ phòng và thời gian: xem tại đây 

 

2. Nội dung sinh hoạt lớp gồm các nội dung sau:

  2.1. Xét điểm rèn luyện học kỳ II, năm học 2015-2016:

      - Các bước triển khai xét điểm rèn luyện:

       + Ngày 01/09/2016 (thứ năm): Họp xét điểm rèn luyện tại lớp (do giáo viên chủ nhiệm điều hành).

 

       + Ngày 08/09/2016 (thứ năm): Các lớp nộp bảng tổng hợp điểm rèn luyện về văn phòng Khoa.

 

       + Từ ngày 09/09 đến 15/09/2016 các Khoa tổ chức họp xét và nộp bảng tổng hợp điểm rèn luyện về Phòng Công tác Sinh viên, chậm nhất đến hết ngày 16/09/2016.

 

     - Sinh viên và ban các sự các lớp tham khảo biểu mẫu phục vụ đánh giá (Click vào link để tải)

+ Phụ lục 1: Sơ đồ sinh hoạt lớp

+ Phụ lục 2: Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên của lớp

+ Phụ lục 3: Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện của lớp

+ Phụ lục 4: Phiếu xét điểm rèn luyện của từng sinh viên

- Ngoài ra, sinh viên và ban cán sự có thể tải các biểu mẫu tại Mục Quy trình biểu mẫu trên trang website http://ctsv.hce.edu.vn (các file CTSV03, CTSV04, CTSV05).

 

           2.2. Tổ chức sinh hoạt lớp định kỳ:

              - Thực hiện các công việc của giáo viên chủ nhiệm.

             - Lớp trưởng thu nhận sổ quản lý sinh viên nơi cư trú của lớp, nộp lại tại Phòng Công tác Sinh viên để được ký và đóng dấu.

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, giáo viên chủ nhiệm, trợ lý giáo vụ, trợ lý công tác sinh viên, sinh viên và ban cán sự các lớp nghiêm túc thực hiện thông báo này.

 

 

Nơi gửi:

- BGH (để báo cáo); 

- Các khoa (để phối hợp);

- GVCN, BCS các lớp (để thực hiện);

- Lưu: VT, CTSV.                  

                                 HIỆU TRƯỞNG

                                       (Đã ký)

                               PGS.TS Trần Văn Hòa

                          

 

 

 

 

 
 
ĐĂNG NHẬP

Tên:
Mật khẩu:
 
Đăng ký / Quên mật khẩu
THÔNG TIN CẬP NHẬT