Thông báo nhà trường

Thông báo Sinh hoạt triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021


               ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Số: ..... /TB-ĐHKT-CTSV

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 05 năm 2016

                                                THÔNG BÁO

V/v Sinh hoạt triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV

và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

 

Kính gửi:  - Ban chủ nhiệm các Khoa trực thuộc, Ban điều hành các chương   

                     trình đào tạo Rennes, Chương trình tiên tiến

- Giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự, sinh viên Khóa 47, 48, 49

- Các sinh viên là cử tri bầu cử tại khu vực bầu cử số 6

 

Được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế, Phòng Công tác Sinh viên thông báo kế hoạch sinh hoạt lớp triển khai công tác bầu cử như sau:

1.      Các lớp học tiết 5,6,7,8 chiều ngày 19/05/2016 (thứ năm) được nghỉ học để tổ

chức sinh hoạt lớp.

2.      Thời gian, địa điểm:

   2.1. Thời gian sinh hoạt lớp: Chiều ngày 19/05/2016 (thứ năm).

   2.2. Địa điểm: Giảng đường A, B - Trường Đại học Kinh tế

Xem lịch và sơ đồ tại đây

 

2. Nội dung sinh hoạt lớp gồm các nội dung sau:

- Hướng dẫn về quy trình, quy định bầu cử cho các cử tri tại khu vực bầu cử số 6.

- Vận động cử tri tích cực tham gia bầu cử để thể hiện quyền và trách nhiệm của công dân.

- Phát thẻ cử tri cho sinh viên.

- Chốt danh sách cử tri.

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, giáo viên chủ nhiệm, trợ lý giáo vụ, trợ lý công tác sinh viên, ban cán sự các lớp và các cử tri bầu cử tại khu vực bầu cử số 6 nghiêm túc thực hiện thông báo này.

 

Nơi gửi:

- BGH (để báo cáo); 

- Các khoa (để phối hợp);

- GVCN, BCS các lớp (để thực hiện);

- Lưu VT, CTSV.                  

                           KT.HIỆU TRƯỞNG

                PHÓ HIỆU TRƯỞNG                     

(Đã ký)

 

                       PGS.TS Nguyễn Tài Phúc

 

 
 
ĐĂNG NHẬP

Tên:
Mật khẩu:
 
Đăng ký / Quên mật khẩu
THÔNG TIN CẬP NHẬT